POLÍTICA DE PRIVACITAT

Durant el procés de la vostra compra us demanarem una sèrie de dades personals (fonamentalment nom, adreça, correu electrònic...). En cap cas i sota cap concepte vendrem, intercanviarem o distribuirem informació personal a terceres persones o empreses sense el consentiment explícit.

Només utilitzarem el correu electrònic o bé el telèfon en el cas que hàgim de comunicar-vos alguna qüestió relativa a la vostra comanda, i per donar-vos un millor servei (per exemple resoldre un problema de transport, etc.)

Enviarem informació periòdica sobre les novetats de productes, etc. només a aquelles persones que s'hagin subscrit a la nostra llista, i en qualsevol moment podran esborrar-se per deixar de rebre informació.

​AVÍS LEGAL

1- Objecte

2- Drets i Obligacions de l'Usuari

2.1- Condicions d'Accés i Ús

2.1.1- Registre d'Usuari

2.1.2- Assignació de les Claus d'Accés

2.1.3- Ús i Custòdia

2.2- Contingut i Actuacions de l'Usuari

3- Drets i Obligacions de BotigadelaFestaMajor.cat

4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament

5- Garantia

6- Devolucions i Dret Resolució

7- Propietat Intel·lectual

8- Protecció de Dades

9- Legislació

1- Objecte

Les presents Condicions (des d'ara les "Condicions Generals") tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del portal d'Internet emplaçat en l'adreça www.BotigadelaFestaMajor.cat (des d'ara "el Portal" o "BotigadelaFestaMajor.cat"), amb seu al Carrer d’Almeria, 2 de Mataró, i de la qual és titular Aitor Garrido Ramos amb DNI 38864933Q i l'objecte social de la qual és la recopilació, confecció i difusió d'informació a través d'internet així com la comercialització i venda de productes de cultura popular i tradicional.

CIF: 38865933Q

Denominació social: Botiga de la Festa Major

Adreça postal del magatzem: Carrer d’Almeria, 2, 3r 2a, 08304, Mataró (Barcelona)

El propietari de la marca Botiga de la Festa Major és GOLIATH edicions, amb NRT ADF367570D.

L'esmentada pàgina web ha estat elaborada, creada i dissenyada amb la plataforma Prestashop, per a donar a conèixer i permetre l'accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l'accés a altres pàgines amb les quals el Portal tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

La mera utilització del portal, atribueix a qui faci ús d'ella, la condició d'Usuari (des d'ara "Usuari"), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s'exposen.

A través del Portal BotigadelaFestaMajor.cat es facilitarà a tots els Usuaris, la possibilitat d'accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l'objecte social de la present entitat. Les presents condicions generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions on-line de compravenda entre BotigadelaFestaMajor.cat i els seus clients.

BotigadelaFestaMajor.cat està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el Portal, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2- Drets i Obligacions de l'Usuari

2.1- Condicions d'Accés i Ús

A través de l'adreça emplaçada en BotigadelaFestaMajor.cat qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina web.

Les condicions d'accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús licito per part de l'Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

El Portal no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Per contra, per a l'accés a determinats continguts i serveis, s'exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari (d'ara endavant Usuari Registrat). En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegeu la Política de Privacitat de BotigadelaFestaMajor.cat.

2.1.1- Registre d'Usuari

De conformitat amb el disposat anteriorment, BotigadelaFestaMajor.cat es reserva alguns dels Serveis oferts a través del Portal als Usuaris Registrats de BotigadelaFestaMajor.cat mitjançant la complimentació del corresponent formulari de registre d'Usuaris de BotigadelaFestaMajor.cat que estarà a la disposició dels Usuaris que ho desitgin.

L'Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d'usuari o "login" i la seva contrasenya o "password" (des d'ara i de manera conjunta les "Claus d'Accés") de conformitat amb l'establert en les clàusules següents.

2.1.2- Assignació de les Claus d'Accés

L'Usuari tindrà l'opció d'escollir i indicar les seves pròpies Claus d'Accés. L'Usuari no podrà escollir com Nom d'Usuari paraules o expressions malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització dels quals no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, moral i ordre públic. BotigadelaFestaMajor.cat es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d'usuari que reuneixi alguna de les característiques anteriorment esmentades.

2.1.3- Ús i Custòdia

L'Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d'Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d'Accés.

L'Usuari es compromet a comunicar fefaentment al Webmaster de BotigadelaFestaMajor.cat el més aviat, la pèrdua o robatori de les Claus d'Accés així com qualsevol risc d'accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d'Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se'ls hagi assignat. BotigadelaFestaMajor.cat queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels mals i perjudicis causats o soferts per l'ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d'Accés, perduda o ús contravenint el disposat en aquestes Condicions Generals.

2.2- Contingut i Actuacions de l'Usuari

L'Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de tota la informació o contingut al qual tingui accés bé a través de la pàgina web de BotigadelaFestaMajor.cat o de tercers prèviament proporcionada per BotigadelaFestaMajor.cat i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir, a no ser que sigui per a ús personal, informació (s'entén per informació qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d'arxiu informàtic, gràfic etc.) que sigui propietat del Portal.

Igualment l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosament ni intencionadament mals o perjudicis que puguin alterar el propi Portal així com no introduir, ni difondre els denominats "virus informàtics" que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Portal. El compromís adquirit s'ha de regir sobre la utilització dels continguts de conformitat amb el disposat en la llei, moral i ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de BotigadelaFestaMajor.cat o persona per aquest portal delegada.

Referent a això, BotigadelaFestaMajor.cat s'exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

Complir tots els requisits amatents en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altra anàlegs.

- Contingut del Portal

El Portal té com a objectiu prioritari proporcionar un servei d'informació i distribució de productes i serveis.

Aquesta Base de dades propietat de BotigadelaFestaMajor.cat i conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, descripció tècnica completa, etc.

La informació proporcionada no ha de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva a causa de la variada gamma de productes i serveis existents en el sector. BotigadelaFestaMajor.cat per la seva banda tractarà en la mesura de les seves possibilitats d'actualitzar constantment els preus dels productes mitjançant una comunicació constant amb els proveïdors i fabricadors.

BotigadelaFestaMajor.cat manifesta que el producte ofert sol correspondre amb la fotografia i descripció. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir algunes variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat i característiques del producte sol·licitat.

BotigadelaFestaMajor.cat s'exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l'ús que l'Usuari faci d'aquesta informació.

3- Drets i Obligacions de BotigadelaFestaMajor.cat

BotigadelaFestaMajor.cat respondrà únicament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu corresponent copyright.

BotigadelaFestaMajor.cat es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en les comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

BotigadelaFestaMajor.cat no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l'Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació al Portal titularitat de BotigadelaFestaMajor.cat.

BotigadelaFestaMajor.cat es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l'Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d'accés i o concreta ubicació del contingut integrant del Portal, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l'accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en el Portal. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l'ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes delictius, d'apologia del terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d'estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com internacionals.

BotigadelaFestaMajor.cat no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa d’interrupcions de línia així com tampoc respondrà dels mals i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Portal o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El Portal posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com botons, anuncis o enllaços que permetin a l'Usuari accedir a altres llocs web relacionats amb l'objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d'aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l'Usuari, no sent responsable BotigadelaFestaMajor.cat dels webs als quals accedeixi l'Usuari a través de la seva pàgina, en el que al Dret a l'Honor pugui afectar. Per tot això serà l'Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d'aquests vincles. Per la seva banda BotigadelaFestaMajor.cat tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests enllaços, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament

Sobre la base de la seva política comercial, BotigadelaFestaMajor.cat podrà realitzar variacions finals del preu, ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància, així com uns altres que pugui estipular BotigadelaFestaMajor.cat en el seu degut moment. No obstant això, serà BotigadelaFestaMajor.cat qui lliurement i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou els impostos, en cas que siguin aplicables, però NO les despeses de manipulació i ports.

BotigadelaFestaMajor.cat es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís. Igualment BotigadelaFestaMajor.cat podrà premiar als seus clients amb descomptes per prompte pagament o pagament en metàl·lic. Aquest descompte o rebaixa serà realitzat per BotigadelaFestaMajor.cat lliurement i voluntàriament i a la seva sola discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per BotigadelaFestaMajor.cat en la seva oferta i tindran validesa fins a l'expiració del període assenyalat o l'esgotament del seu stock.

Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra i en la comanda. Aquests costos podran variar en funció d'una nova destinació escollida pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i conducta al pagament.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província/país a la qual s'efectuï l'enviament, així com del tipus d'enviament que es triï. En qualsevol cas comença a comptar des de que BotigadelaFestaMajor.cat rep l'import de la comanda. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compra-venda a l'empara de les presents condicions generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de BotigadelaFestaMajor.cat. Aquest realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d'efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmació. No obstant això, no adquirirà cap responsabilitat per errors en el compliment d'aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a BotigadelaFestaMajor.cat.

Si el retard en el lliurament és imputable a BotigadelaFestaMajor.cat i supera els 15 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s'hagi retardat. Així mateix, BotigadelaFestaMajor.cat no resultarà responsable per cap lucre cessant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per BotigadelaFestaMajor.cat.

Els productes adquirits hauran d'abonar-se després que s'accepti el preu final, que serà enviat per e-mail, fent arribar a BotigadelaFestaMajor.cat l'import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats.

Una vegada comprovat el pagament s'iniciarà per part de BotigadelaFestaMajor.cat la tramitació de la comanda.

Després d'haver rebut el pagament corresponent per a una COMANDA, BotigadelaFestaMajor.cat no procedirà a emetre i enviar la FACTURA a l'adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client, si el client no ho demana explícitament.

BotigadelaFestaMajor.cat procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web. No obstant això, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes en un lot sense previ avís. BotigadelaFestaMajor.cat podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

Una còpia de l'albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa acompanya a cada expedició. El receptor s'obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d'aquest albarà coincideixen. Així mateix s'ha de comprovar que el nombre d'embalums que apareix en el Document de Lliurament del transportista coincideix amb el nombre d'embalums lliurats.

Al lliurament de la mercaderia, l'Usuari haurà de signar l'albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l'Usuari en l'albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.

Per efectes del cost del transport i per a solucionar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l'apartat d'observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a BotigadelaFestaMajor.cat aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores, via e-mail.

Si no es compleixen aquestes condicions, BotigadelaFestaMajor.cat no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

5- Garantia

La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. BotigadelaFestaMajor.cat no està obligat a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, siguin mals directes o indirectes, accidents soferts per persones, mals als béns d'altri al producte, pèrdues de benefici o lucre, mals que provinguin d'una deterioració o pèrdues de dades.

BotigadelaFestaMajor.cat no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Serà el mateix fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergui.

BotigadelaFestaMajor.cat podrà unilateralment, i a la seva sola discreció, accedir a facilitar els tràmits vers el fabricant.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

-Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal ús o seguiment de les instruccions o canvi en la tensió elèctrica.

-Si resulten danyats per realitzar una incorrecta configuració o instal·lació del programari, maquinari o perifèrics, per part del client.

-Si es produeix una avaria provocada per un component no subministrat per BotigadelaFestaMajor.cat.

-No entren en garantia els productes no subministrats per BotigadelaFestaMajor.cat que s'afegeixin als subministrats per BotigadelaFestaMajor.cat .

-Si s’escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

6- Devolucions i Dret de Resolució

BotigadelaFestaMajor.cat no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord d'ambdues parts. BotigadelaFestaMajor.cat es reserva el dret d'exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionades per la devolució. BotigadelaFestaMajor.cat només acceptarà la devolució de la mercaderia si:

1- En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. BotigadelaFestaMajor.cat acceptarà l'exercici de l'esmentat dret únicament i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat ni instal·lat) que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.

2- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això BotigadelaFestaMajor.cat estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

3- La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat BotigadelaFestaMajor.cat en la seva OFERTA EN FERMA.

4- BotigadelaFestaMajor.cat procedirà igualment a retornar l'import de la mercaderia quan per causes no imputables (siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.

5- BotigadelaFestaMajor.cat acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l'extinció de la Societat BotigadelaFestaMajor.cat o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida ( voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera, etc.

En virtut del disposat en la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), BotigadelaFestaMajor.cat atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l'anterior, BotigadelaFestaMajor.cat i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent per tant el contracte de compravenda subscrit. Aquest contracte serà emès per BotigadelaFestaMajor.cat i remès al CLIENT amb l'objecte d'acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.

7- Propietat Intel·lectual

La totalitat dels continguts als quals s'accedeixi a través del servei prestat per BotigadelaFestaMajor.cat estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de BotigadelaFestaMajor.cat o de tercers. Dita continguda no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (BotigadelaFestaMajor.cat).

Igualment BotigadelaFestaMajor.cat serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s'incorporin arreu del Portal i que siguin propietat de BotigadelaFestaMajor.cat, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com licenciatari d’aquests.

Tots els continguts i parts integrants de la pàgina web BotigadelaFestaMajor.cat han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la mateixa entitat raó per la qual BotigadelaFestaMajor.cat no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L'entitat es reserva el dret o facultat d'efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos a la pàgina procedents de fonts internes que duguin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat exclusivament de BotigadelaFestaMajor.cat.

8- Protecció de Dades

BotigadelaFestaMajor.cat plenament conscienciada de l'ús i tractament que se li deuen donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per a això a més de complir integrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d'accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest lloc web, implicarà el consentiment exprés d'aquest, per a l'ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directament i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d'aquest servei o a les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

BotigadelaFestaMajor.cat allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. BotigadelaFestaMajor.cat recaptarà únicament i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a BotigadelaFestaMajor.cat a tractar automatitzadament les seves dades personals informant així mateix que pot dirigir-se al Departament de Registre de BotigadelaFestaMajor.cat per a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'adreça que a aquest efecte s'assenyala.

BotigadelaFestaMajor.cat es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. BotigadelaFestaMajor.cat adquireix el compromís d'adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Referent a això vegeu Política de Privacitat del portal BotigadelaFestaMajor.cat

De conformitat amb el disposat en la política de privacitat de BotigadelaFestaMajor.cat, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició mitjançant l’enviament d'un correu electrònic a l’adreça info@botigadelafestamajor.cat.

9- Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació actual a l'estat espanyol, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de Dret d'acord amb les normes de la Cort Civil i Mercantil d'arbitratge de Madrid (CIM) a la normativa del qual se sotmetran. Dita Laudo estarà compost per tres àrbitres nomenats conforme a aquesta normativa. Si l'arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos altre.

L'Usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Copyright © BotigadelaFestaMajor.cat. Tots els drets reservats. Prohibida la seva reproducció total o parcial.